ಈ ರೀತಿಯ ಹೆಂಗಸರು ಮನೆಯೊಳಗೇ ಕಾಲಿಟ್ಟ ಕೂಡಲೇ ಗಂಡನ ಭವಿಷ್ಯವನ್ನು ಬೆಳಗಿಸುತ್ತಾರೆ. ಗುರುತಿಸುವುದು ಹೇಗೆ ಗೊತ್ತೇ??

ಮನೆಯ ಮಗಳು ಮತ್ತು ಸೊಸೆ ಲಕ್ಷ್ಮಿಯ ರೂಪ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನಿಜ. ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಮಗಳ ಉಪಸ್ಥಿತಿಯು ಲಕ್ಷ್ಮಿಗೆ ಪ್ರವೇಶವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ಹೆಣ್ಣುಮಕ್ಕಳು ಪುತ್ರರಿಗಿಂತ ಜನರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಸಂತೋಷ ಮತ್ತು ಸಮೃದ್ಧಿಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತಾರೆ. ಒಂದು ಕಡೆ ಮನೆಯ ಮಗಳು ಮದುವೆಯಾದ…

ಹೀಗೆ ಮಾಡಿ ದಿಂಬಿನ ಕೆಳಗಡೆ 1 ರೂಪಾಯಿ ಇಟ್ಟು ನೋಡಿ, ನಿಮ್ಮ ಅದೃಷ್ಟವೇ ಬದಲಾಗಿ ಹೋಗುತ್ತದೆ. ಹೇಗೆ ಗೊತ್ತೇ??

ಹೀಗೆ ಮಾಡಿ ದಿಂಬಿನ ಕೆಳಗಡೆ 1 ರೂಪಾಯಿ ಇಟ್ಟು ನೋಡಿ, ನಿಮ್ಮ ಅದೃಷ್ಟವೇ ಬದಲಾಗಿ ಹೋಗುತ್ತದೆ. ಹೇಗೆ ಗೊತ್ತೇ??

ರಾಜರ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ರಾಜನನ್ನ ಆಕರ್ಷಿಸಲು ರಾಣಿಯರು ಈ ವಿಚಿತ್ರ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರು. ಹೇಗೆ ಗೊತ್ತೇ??

ರಾಜರ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ರಾಜನನ್ನ ಆಕರ್ಷಿಸಲು ರಾಣಿಯರು ಈ ವಿಚಿತ್ರ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರು. ಹೇಗೆ ಗೊತ್ತೇ??